KSZTAŁTOWANIE ŚWIATOPOGLĄDU

Św. Augustyn, którego doktryna w zasadniczy sposób kształtować miała światopogląd średniowieczny i średniowieczną etykę, atakował filozofów pogańskich głównie za to właśnie, że radzili szukać najwyższego do­bra w życiu doczesnym, w rzeczach natury i w prawości ludzkiej, że „z bezmiernym zaślepieniem” (mira vanitate) starali się znaleźć szczęście w życiu doczesnym i „roili o   szczęśliwości fałszywej”, podczas gdy chrześcijanin wie, że jego cel istnieje tylko w życiu przyszłym, że bez wzglę­du na swoją pozycję na ziemi winien zmierzać do szczęścia pozaziemskiego, transcendentnego. Etyka renesansu, chociaż historycznie wyrastała ze średniowiecza, przeciwstawić się miała jego teocentryz- mowi.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!