ODNIESIENIE DO MORALNOŚCI

Nie sposób wreszcie nie odnieść kwestii moralności do tego, co wyraża dynamikę życia społecznego — do głębo­kich i często gwałtownych zmian politycznych i cywilizacyj­nych. Dziś, w świecie masowej komunikacji, są one przed­miotem wielu sporów i kategorycznych ocen moralnych, jednak ciągle czekają na możliwie spokojną refleksję etycz­ną, służącą lepszemu zrozumieniu zarówno ich samych, jak i kondycji moralnej współczesnego człowieka. Społeczne uwikłanie „tego, co moralne” jest przed­miotem teoretycznej refleksji i empirycznych badań w ta­kich m.in. dyscyplinach, jak psychologia i socjologia. War­to, choćby fragmentarycznie, przybliżyć podejmowane na ich gruncie próby przeniknięcia poza to, co widoczne gołym okiem na powierzchni życia społecznego, na kanwie przyta­czanych tekstów, głównie zaczerpniętych z prac socjologicz­nych, postawić własne pytania, sformułować własne wąt­pliwości i spostrzeżenia.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!