ZWIĄZEK CZŁOWIEKA Z BOGIEM

Dobro to Bóg i związek człowieka z Bogiem (etyka chrześcijańska, w tym katolicka, reprezentowana w śred­niowieczu m.in. przez Augustyna — 354-430, Tomasza z Akwinu — 1225-1274, a następnie przez tomistów, neotomistów, augustynistów, personalistów chrześcijańs­kich i zwolenników innych orientacji filozoficzno-teolo­gicznych chrześcijaństwa);dobro to pożytek i szczęście możliwie największej liczby ludzi (utylitaryzm nowożytny, m.in. w ujęciu F. Hutchesona — 1694-1747, J. Benthama i J. S. Milla);dobro to zgodność z normą etyczną, tym co wy­pływa z obowiązku (rygoryzm i formalizm Immanuela Kanta – 1724-1804);dobro to zgodność życia z tendencjami rozwoju biologicznego (biologizm i ewolucjonizm, m.in. w ujęciu Spencera — 1820-1903, J. G. Guyau — 1854-1888, F. Nietzschego — 1844-1900); dobro jako życie w ogóle (etyka ekologiczna A. Schweitzera — 1875- 1965).

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!